วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประโยชน์ของวิชาสุนทรียศาสตร์


.....สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งททางร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในด้านบวก จึงนับว่ามีประโยชน์หลายประการ ดังนี้


  1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจความงามอย่างสมเหตุสมผล

  2. ช่วยกล่อมเกลาให้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล

  3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียธให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข

  4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

  5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

ไม่มีความคิดเห็น: